הוראות למילוי טפסי בקשת הלוואה ללימודים/ג'וינט ישראל

באמצעות האגודה הלוואות ללא ריבית ירושלים•ההלוואה מיועדת לתלמיד/ה בלבד ואינה ניתנת להעברה.
•הלוואה היא במקסימום של --.10,000 ₪ ללא ריבית ו/או הצמדה, עם פריסה מקסימלית של 60 תשלומים.
•לצורך ביצוע ההלוואה תגבה האגודה סך של --.100 עבור הוצאות טיפול.

"האגודה הישראלית להלוואות ללא-ריבית" (ע.ר.).
הכתובת: רחוב רבקה 29 ירושלים 93461 - פקס' מס' 02-5669504

 

מסמכים לצירוף לטופס בקשת ההלוואה

 

ההלוואה תוגש ע"ג טופס מקורי (אפשרי צילום טופס מקורי).
צילום ברור של ת.ז. + הספח של הלווה ו בן/בת הזוג.
יש להקפיד שהתמונה בצילום תהיה ברורה.
תלושי משכורות של בני הזוג, חייבים להיות חתומים בחתימה וחותמת המעביד.
אישור לימודים בכולל חייב להיות אורגינאלי וחתום ע"י ע"י ההנהלה + חותמת.
פרטי ח-ן הבנק – הוראת קבע לפרעון ההלואה אך ורק מחשבונו של הלווה.
בשלב הגשת בקשת ההלוואה לציין על הטופס את פרטי 2 הערבים + צילום ברור של ת.ז. + תלושי משכורות חתומים בחתימת חותמת המעביד.
יש לשים לב ! מבקש ההלוואה וכן הערבים חייבים להיות בעלי תלוש שכר, או אברכים עם אישור מלגה לא פחותה מסך של --.2,500 ₪.

תלושי השכר ו/או אישור מלגת כולל יוכיחו וותק של לפחות 6 חודשים רצופים.

•ליתר תשומת לב !!! לווה לא יכול להיות ערב – ערב לא יכול להיות לווה. (כל עוד ההלוואה בתוקף)

•הורים או בני משפחה הגרים באותה כתובת רק אחד מהם יוכל להיות ערב.


* * *  

טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים כנ"ל יועברו במרוכז לצורך בדיקה
שיוחתמו ע"י הלווים והערבים - יש להקפיד על ההוראות המופיעות על טפסים אלה.טופס בקשת הלואה - ג'וינט

שותפים להצלחה