Content for id "container" Goes Here

"לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו..."
(קידושין פ"ב)

תלמיד/ה יקר/ה, זהו העקרון ש'הקים' את "לומדה", וזהו הקו שמנחה אותנו לכל אורך הדרך-

ברישום תלמידים/ות חדשים/ות, כאשר אנו מתפתחים לכיוונים נוספים וכשמנסים רעיונות לייעול ושיפור, אנו חושבים עליך. להקנות לך אומנות נקיה מכל הבחינות.

מבחינת ההיצע –

עשינו בשבילך את עבודת השטח, וממגוון המקצועות הקיימים ניפינו את המבוקשים ביותר.

מבחינה מקצועית –

בנינו בס"ד צוות הוראה מעולה, ואנו נותנים לך את מירב ומיטב הכלים המקצועיים.

מבחינה רוחנית -

אנו מקפידים ושומרים על אווירה והווי חרדיים מאד ועל חברה מצוינת.

ולאחר שהשקעת ולמדת וסיימת אנו איתך בתפילה למי שהעושר והנכסים שלו שהקב"ה יצליח דרכך ותמצא/י בקלות פרנסה קלה ונקיה.בברכה,

רבקה ירוסלבסקי, מנכ"ל

 
 
 
 

 

שותפים להצלחה