הוראות כלליות לנרשמים/ות:

 

 

 

 1. פתיחת כל קורס מותנה במספר מינימלי של משתתפים, ייתכנו שינויים במועדי פתיחת הקורסים. 
   

 2. בקורסים בפיקוח משרד התמ"ת הנושאים הנלמדים מותאמים לפי תוכניות ודרישות משרד התמ"ת. 
   

 3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו, להוסיף נושאי לימוד, לשנות או לבטל מס' מצומצם של נושאים, בקורסים המפוקחים ע"י גורמי פיקוח חיצוניים בכל השינויים אנו פועלים לפי הנחיות הפיקוח. 

 4. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לפי שיקול דעתנו לערוך למועמדים מבדקים שונים לפני תחילת הקורס כתנאי לקבלה לקורס. אין בתוצאות המבדקים כדי להוות דעה או התחייבות מצידינו בדבר סיכויי הצלחת התלמיד בקורס
    

 5. הריני מתחייב/ת למלא אחר הדרישות של ההנהלה בנושאים מנהליים ומשמעתיים הקשורים ללימודים.  ידוע לי והנני מסכים/ה לכך, כי ההנהלה תהיה רשאית להפסיק את לימודי בלומדה אם לא אקיים את ההוראות הנ"ל.
   

 6. הנני מתחייבת להישמע לתקנון הצניעות הקיים בלומדה, לכל אורך תקופת לימודי בלומדה. ידוע לי כי לא יהיה החזר כספי לתלמידה המושעית מהלימודים עקב אי עמידה בתקנון הצניעות. 
   

 7. התשלום במלואו ישולם לפני השיעור הראשון של הקורס.

 8. בטופס זה "קורס" משמעו גם רצף של קורסים שהתחייבו עליהם בעת הרישום
   

 9. במקרה של ביטול  השתתפות בקורס עד שבוע לפני פתיחת הקורס, יוחזר התשלום בניכוי דמי הרשמה. ביטול ההשתתפות לאחר מכן, או פרישה מהקורס מכל סיבה שהיא, תגרור חיוב בתשלום מלוא מחיר הקורס. במקרה של ביטול הקורס מצד לומדה התשלום יוחזר במלואו כולל דמי הרשמה. 
     

 10. תלמיד/ה שהפסיק/ה ללמוד באמצע הקורס י/תהיה זכאי/ת ללמוד בפעם אחרת את אותו הקורס במידה ויפתח, על בסיס מקום פנוי, או להשתתף בכל אחד מקורסי לומדה, על בסיס מקום פנוי, בניכוי 15% ממחיר הקורס שעבורו שולם, ובנוסף יקוזז תשלום ימי הלימוד בהם השתתף/ה.  

 11. בכל מקרה, כאשר התלמיד/ה למד/ה יותר ממחצית הקורס י/תקבל התלמיד/ה זיכוי להשתתפות נוספת בקורס זהה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 12. למסיימי הקורס בהצלחה תינתן תעודה מטעם לומדה, קורסים בפיקוח גורמים אחרים תינתן תעודה מטעמם.

שותפים להצלחה