הוראות כלליות לנרשמים/ות:

 

  1. פתיחת כל קורס מותנה במספר מינימלי של משתתפים, ייתכנו שינויים במועדי פתיחת הקורסים.
  2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו, להוסיף נושאי לימוד, לשנות או לבטל מס' מצומצם של נושאים, בקורסים בפיקוח משרד התמ"ת "ח בכל השינויים אנו פועלים לפי הנחיות משרד התמ"ת.
  3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפי שיקול דעתנו לערוך למועמדים מבדקים שונים לפני תחילת הקורס לצורך קבלה ללימודים. אין בתוצאות המבדקים כדי להוות דעה או התחייבות מצידינו בדבר סיכויי הצלחת התלמיד בקורס.
  4. הריני מתחייב/ת למלא אחר הדרישות של ההנהלה בנושאים מנהליים ומשמעתיים הקשורים ללימודים.  ידוע לי והנני מסכים/ה לכך, כי ההנהלה תהיה רשאית להפסיק את לימודי בלומדה אם לא אקיים את ההוראות הנ"ל.
  5. הנני מתחייבת להישמע לתקנון הצניעות הקיים בלומדה, לכל אורך תקופת לימודי בלומדה. ידוע לי כי לא יהיה החזר כספי לתלמידה המושעית מהלימודים עקב אי עמידה בתקנון הצניעות.
  6. התשלום במלואו ישולם לפני השיעור הראשון של הקורס.
  7. בטופס זה "קורס" משמעו גם רצף של קורסים שהתחייבו עליהם בעת הרישום.

9.       במקרה של ביטול השתתפות בקורס עד שבוע לפני פתיחת הקורס, יוחזר התשלום בניכוי דמי הרשמה. ביטול ההשתתפות לאחר מכן, או פרישה מהקורס מכל סיבה שהיא, תגרור חיוב בתשלום מלוא מחיר הקורס. במקרה של ביטול הקורס מצד לומדה התשלום יוחזר במלואו כולל דמי הרשמה.

  1. תלמיד/ה שהפסיק/ה ללמוד באמצע הקורס י/תהיה זכאי/ת ללמוד בפעם אחרת את אותו הקורס במידה ויפתח, על בסיס מקום פנוי, או להשתתף בכל אחד מקורסי לומדה בניכוי 15% ממחיר הקורס שעבורו שולם, ובנוסף יקוזז תשלום ימי הלימוד בהם השתתף/ה.
  2. בכל מקרה, כאשר התלמידה למדה יותר ממחצית הקורס תקבל התלמידה זיכוי להשתתפות נוספת בקורס זהה על בסיס מקום פנוי, בלבד.
  3. למסיימי הקורס בהצלחה תינתן תעודה מטעם לומדה, קורסים בפיקוח משרד התמ"ת או גורמי פיקוח אחרים תינתן תעודה מטעמם.

.

שותפים להצלחה