מינהל בכיר

חשב שכר בכיר


יעד ומטרה:


הכשרה למיומנות מקיפה ומקצועית בהכנת חישובי משכורת ושכר עבודה.

העמקה ועדכון יסודי של הידע בתחומים המשפיעים על מבנה השכר.

 

נושאי הלימוד:

 

  1. דיני מס הכנסה: הכרת המונחים, הגדרת רכיבי ההכנסה, שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ, הכנסות נוספות חייבות במס, מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר, נקודות סיכוי וסמכות הענקתן, זיכויים אישיים-משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, החזקת קרוב במוסד סיעודי, הכנסות פטורות, משיכת כספי פיצויים ע"י מעביד מקופת גמל, מיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימום, הכנסה מזכה מעבודה ו\או שאינה מעבודה, חישוב מאוחד ונפרד, קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה). פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק, פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון, גילומי שכר נטו, מיסוי עובדים זרים בישראל (לרבות ההיבט הארגוני) מיסוי ישראלים בחו"ל, מס שכר, הוצאות מוכרות והוצאות עודפות, הוראות ניכוי במקור, נותני שירותים שאינם שכירים, חוק מס הכנסה שלילי, שימוש בטפסים וטבלאות, הכרת טפסי מס הכנסה נוספים, הליכי שומה וגביה לרבות הכרת דוחות לשכיר, עדכוני חקיקה ופסקי דין, תרגול מעשי.
  2. ביטוח לאומי: סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח, גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה, גמלאות שאינן יחסיות- זקנה, שארים, נכות כללית. אימהות-מענק לידה, דמי לידה, פגיעה בעבודה, ביטוח שירות מילואים, נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע", ביטוח זקנה ושארים, ביטוח אבטלה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל, תושב ישראלי בחו"ל ועובדים זרים בישראל, מי שאינו עובד ואינו עצמאי, עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה, הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי, תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה, תשלום נוסף ופריסת שכר, שימוש בטפסים וטבלאות, שומות ביטוח לאומי, ניכויים, עדכוני חקיקה ופסקי דין, הכרת טפסי המוסד לביטוח לאומי, תרגיל מעשי.
  3. דיני עבודה: מבחנים לקיומם (או העדרם) של יחסי עובד-מעביד, חוק שכר מינימום, חוק הגנת השכר (כולל עיצום כספי), חוק שעות עבודה ומנוחה, היתרים להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות, חוק עבודת נשים, חוק פיצויי פיטורין, דמי הבראה- הסכם קיבוצי וצו הרחבה, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, (כולל היעדרות בשל מחלת בן הזוג, ההורה, הילד או עקב היריון ולידה של בת הזוג), חוק עבודת הנוער, משפט העבודה ובית הדין לעבודה, יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים, חוק הסכמים קיבוציים, חוק גיל פרישה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק עובדים זרים, חוק הודעה לעובד (ותנאי עבודה), חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק חופש העיסוק, חוק חיילים משוחררים, חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין). חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק למניעת הטרדות, חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א, חוק הזכות לעבודה בישיבה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עדכוני חקיקה ופסקי דין, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, הכרת אתר משרד התמ"ת – חיפוש הסכמים קיבוציים וצוויי הרחבה חשובים במשק.
  4. ביטוח פנסיוני: מערכת הבטחת הכנסה בישראל, קופות הגמל בישראל, קופות גמל- עקרונות: סוגי הגמל ואישורן, עקרונות תקנון קופת גמל ומעמדו, חשבונות בקופת גמל, זכות הבחירה, תשלומים לקופת הגמל ומשיכת כספים ממנה, עיצומים ועונשין. פנסיה, הניוד הפנסיוני, ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה, קרנות פנסיה - תקנות החדשות והשוואה לתכניות ישנות, פנסיה תקציבית ומצטברת, פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד, רצף זכויות והקפאת זכויות, ניתוח אלטרנטיביות, שילובים שונים ובחירת התכנית האופטימלית, הביטוח הפנסיוני וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תנאים להחזר פיצויים למעביד, טופס 161.
  5. מחשוב מערך השכר: עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר- שימושים מתקדמים בתוכנת שכר, הכרת תוכנות שכר, קליטת עובד, הכנת תלוש שכר, הכנת פקודת תשלום לבנק, עדכון תוספת שכר אוטומטית, הכנת דוחות חודשיים ושנתיים, הפקת טפסי 106, 126, דווח למוקד ארצי לניכויים, קשר למס"ב (מערכת סליקה בנקאית).


היקף הקורס:

כ-150 ש"א.


מועדי הלימוד:

1-2 פעמים בשבוע.תנאי קבלה:

12 שנות לימוד .
מכינה במתמטיקה בסיסית- מומלץ.
מבחן התאמה, ראיון אישי וועדת קבלה.


כישורים נדרשים:

שימת לב לפרטים, סדר ארגון ודיוק, עמידה בלוח זמנים, יכולת עבודה עצמאות, כושר חשבוני, אמינות וישרות, סבלנות.תעודה:

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם "לומדה".

לעומדים בהצלחה במבחן של משרד התמ"ת תוענק תעודת גמר של "חשב שכר" מטעם משרד התמ"ת.

לעומדים בהצלחה במבחן של לשכת רואי החשבון תוענק תעודת גמר של "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי החשבון .

 

סביבת עבודה:

חברות, מפעלים עסקיים ומשרדים, משרד רו"ח, לשכות שירות לחישוב שכר, משרדי הנה"ח. (בכל תחום פעילות עסקית או שירותים מתבצעים חישובי שכר ומשכורות).

 

מסלולי המשך:

הנה"ח סוג 2, 3, ייעוץ מס.

 

אפשרויות מימון:

קרן הלוואות, קרן מלגות למתאימים.

 

הערה:

מכון "לומדה" שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים בהתאם לאילוצים השונים ולדרישות שוק העבודה 

שותפים להצלחה